วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบบุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

สนิท  กาญจนประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่วรรณิศา ใจกลม
ผอ.กศน. อ.เมืองแพร่

เรวัตร  ณ ลำปาง
ผอ. กศน. อ.สูงเม่นอนุพันธ์ ชัยวิรัช
ผอ.กศน. อ.เด่นชัย

บรรจง ใคร้บุญโต
ผอ.กศน.อ.วังชิ้นเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์
ผอ.กศน.อ.ลอง


ธนวรรณ พฤฒิวรานนท์
ผอ.กศน.อ.ร้องกวาง

แววดาว จิตตะมาลา
ผอ.กศน.อ.สอง


อรุณี พันธุ์พาณิชย์
ผอ.กศน.อ.หนองม่วงไข่ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ สถานที่ตั้ง เลขที่ 3/6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
โทรศัพท์ 0-5451-1677 โทรสาร 0-5452-2213 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2527โดยกระทรวงศึกษาธิการให้รวมหน่วยงานต่างๆที่กระจายอยู่ภายในจังหวัดได้แก่โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 16 โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 16 หน่วยโสตทัศนศึกษาห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ให้ขึ้นตรงต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน(ในขณะนั้น)ได้แต่งตั้งให้ นายสนิท ตั้งใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ และในปีพุทธศักราช 2532 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในวงเงิน 4,600,000บาทโดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 12ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเจริญราษฎร์โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรรเพื่อชดเชยที่ดินดังกล่าวซึ่วงเป็นของโรงเรียนเจริญราษฎร์ได้สร้างไว้จำนวน1,500,000 บาท และในเดือน มกราคม 2533 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ได้ย้ายจากที่ทำการเดิมมาตั้งสำนักงานอยู่ที่บริเวณสร้าง อาคารเอนกประสงค์ใหม่ จนถึงปัจจุบัน
โดยมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. นายสนิทตั้งใจ
2.นายสุรัตน์ เหล็กงาม
3.นายวิชัย โล้วิเลิศ
4.นายอุดม พรมแก้วงาม
5.นายประสิทธิ์ อุดมโภชน์
6.นายทวีศักดิ์ สีหราช
7.นายประสิทธิ์ อุดมโภชน์
8.นายคะเชนทร์ มะโนใจ
9.นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
10.นายสมศักดิ์ บัววัฒน์
11. นายพิทักษ์ ธนะเพทย์
12.นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา
13.นายสนิท  กาญจนประดิษฐ์  
ปี พ.ศ.2527-2532
ปี พ.ศ.2533-2535
ปี พ.ศ.2535-2538
ปี พ.ศ.2538-2540
ปี พ.ศ.2540-2544
ปี พ.ศ.2544-2545
ปี พ.ศ.2545-2546
ปี พ.ศ.2546-2547
ปี พ.ศ.2547-2547
ปี พ.ศ.2547-2549
ปี พ.ศ.2549-2550
ปี พ.ศ. 2550-2553
ปี  พ.ศ. 2553-